GPX SERIES

Premium Mehrkanal Verstärker

GPX2000.5

Class A/B & D Hybrid 5-Kanal Verstärker
1000 Watt RMS

GPX1200.4

Class A/B Analog 4-Kanal Verstärker
600 Watt RMS

GPX1000.4

Class A/B Analog 4-Kanal Verstärker
500 Watt RMS

GPX600.2

Class A/B Analog 2-Kanal Verstärker
300 Watt RMS

GPX500.2

Class A/B Analog 2-Kanal Verstärker
250 Watt RMS